ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ” dür.

Derneğin kısa adı “ÂİLEMDER” dir.

Derneğin Merkezi ANKARA’ dır.

Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı Onur İş merkezi 6. Kat- Daire No:147 Çankaya / Ankara

Telefon / Faks : 0 312 418 98 80

Site : www.ailemeclisidernegi.org

Mail :  info@ailemeclisidernegi.com

Dernek Şube ve Temsilcilik Yapısı: Yurt içinde ve Yurt dışında temsilcilikler verebilir, şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 -A) Derneğin Amacı: Toplumun tüm kesimleri için toplum menfaatine olan tüm çalışmaları yapmak, ekonomik, sosyal, kültürel çalışmalar yürütmek, eğitim, spor, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine destek olmak suretiyle toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak, sosyal yardımları koordine etmek muhtaçlara ulaştırmak, toplum yararına yapılacak projelerle halkın, yönetime katkısını sağlamak.

Sürdürülebilir ve nitelikli bir aile yapısı tesis etmek. Yüksek boşanma oranlarını kontrol altına almak. Yoğun çatışmalı evliliklerde, boşanma sürecinde ve sonrasında çocukların maruz bırakıldığı mağduriyetlerin önüne geçmek. Ülkemizdeki bilim insanlarının anne ve baba rolünün çocuk üzerindeki etkilerini ve sağlıklı bireyler yetiştirmekteki önemini inceleyen akademik çalışmalarına öncülük etmek. Ebeveynlik eğitimleri düzenleyerek, çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinin, dünyada geçerli olan, ‘birlikte geçirilen zamanın süresi ve sorumlulukları ‘paylaşılmış ebeveynlik’ modeli doğrultusunda tanzim edilmesi hususunda anne ve babaları teşvik etmek. Bilimsel platformlarda, çocuğun yüksek yararını gözeten yaklaşımlara değinmek. Aile terapisini yaygınlaştırmak ve kolay ulaşılabilir kılmak. Kadına, ve yalnız kadına değil, her cinsiyetten insana, her canlıya uygulanan şiddetin önüne geçmek için mücadele etmek. Töre cinayetlerini tarihin derinliklerine gömmek.

Toplumsal hayatın her alanında ’empati ve merhamet’ kavramını müesser kılmak. Kendinden önce, diğerinin yararını düşünen bireylerden müteşekkil bir toplum inşa etmek. Geleneksel değerlerimizi, bilimi ve sanatı aynı  düzlemde buluşturmak. Bilimsel düşünce ile zihinleri donatmak, sanatsal aktivitelerle ruhları gönendirmek ve toplumsal duyguları estetize etmek suretiyle ‘nefret’ kültürünü sona erdirmek. Öz kültürümüzü ifade eden sanatsal çalışmaların  önünü açmak.

Duygu dünyasında boşluğa mahkum edilmiş yeni nesilleri, suç şebekelerinin ‘hedef kitlesi’ olmaktan alıkoyan projeler düzenleyip, hayata geçirmek. Gençlerimizi uyuşturucu,  alkol ve her türlü zararlı madde bağımlılıkların bataklığından  kurtarmak. İnsanoğluna bahşedilmiş ‘İnsan, hayvan, tabiat’ denklemindeki nimetleri tahrip etmeden, uyum içinde varlıklarını sürdürmelerini sağlamak. İnsanoğlunun doğal habitatına yabancılaşma sürecini tersine çevirmek.

Kültürlerarası etkileşim sayesinde, ülkemizin en batısındaki, en doğusundaki, en kuzeyindeki, en güneyindeki, ortasındaki aileleri birbirleriyle kaynaştırarak, birarada ahenk içinde sürdürdüğümüz ortak yaşamı perçinlemek. İşsizliğin doğurduğu  toplumsal yıkımı bertaraf etmek.

Engelliler (duyu yitimi) ve diğer kronik sağlık sorunları yaşayan (Lösemi, otizm, kemik iliği kanseri, böbrek yetmezliği vb.) toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitesini yükseltecek çözümler üreten projeleri hayata geçirmek.

Ahlaki değerlerden muaf bir cinsellik anlayışını toplumsal  yaşamdan uzaklaştırmak. Gençlerimizi ahlaki dejenerasyona ve sağlıksız bir ruhsal yapıya büründüren, altyapısı bulunmayan kültürel ve sosyolojik unsurları eleştirel bakış açısıyla ve profesyonel metotlarla yeniden yapılandırmak.

“Yaşlılarımızı muhtaçlık evrelerinde yalnızlığa terketmek bir insanlık ayıbıdır.” Bu tema çerçevesinde, tecrübe ve şefkat hazinesi olan yaşlılarımıza toplumsal yaşamda önemli roller atfeden projeler başlatmak. Bireyi ana babasına sevgi ve merhametle bakımını üstlenmeye teşvik etmek. Çocukları olduğu gibi, yaşlıları da hayatın

merkezinde konumlandırmanın bir insanlık görevi olduğunu düzenli olarak vurgulamak.

Bu amaçları gerçekleştirmek için yürütülecek faaliyet konuları

1• Dernek İle İlgili Faaliyetler

 • Dernek bu amacını gerçekleştirmek için, aile içi eğitimi öğretir, yayar, bölgesel, ulusal ve uluslar arası eğitim, toplantı, panel konferans, gezi, fuar katılımları, düzenler. Düzenlenen çalışmaları iller bazında temsilcilik veya şubeleri vasıtasıyla yetkilendirme suretiyle yapar, Toplantılar yapar, aile yararına yönelik eğitim kültür kardeşlik, dayanışma ile platformlar düzenler, tesisler kurar, gayrimenkul iktisaf eder. Bu amaç için her türlü faaliyet ve tasarrufu yapar. Bu konuda bilimsel çalışmalar yapar, toplantılar düzenler, taşınır ve taşınmaz mallar alabilir ve satabilir. Geziler, kermesler düzenler. Üyelerin eş ve çocuklarının başarılı birer birey olarak yetişmesi ve eğitilmesi için araç, gereç ve diğer gereksinimlerini sağlar. Gerektiğinde dernek bünyesinde ücretli kişiler çalıştırabilir.
 • Dernek bünyesindeki yardıma muhtaç öğrencilere burs verebilir. Okul, kulüp ve ilgili spor kuruluşları ile işbirliğini sağlar. Bilgisayardan faydalanabilir, Internet ağı kurar. Sermaye şirketlerine ortak olabilir, hisse alabilir ve satabilir. Tüm bu ve buna benzer faaliyetleri kendisinin kuracağı iştiraki ile yapabilir.

2• Basın ve Yayın Tanıtım Faaliyetleri

 • Amaç ve faaliyetlerinin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda her türlü görsel ve yazılı medya sözlü olarak tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir. Gazete, dergi, kitap, broşür vb. gibi bu tür yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar, toplantı, kurs, seminer, sempozyum, kongreler ve platformlar düzenler.
 • Amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bilgi, belge, döküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınları dağıtır, bilgilendirme bültenleri çıkarır, gerekirse bu faaliyetleri kuracakları iktisadi işletmeler veya kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere ortak olunarak yürütür.
 • Ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve konferanslara katılır. Bilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırır, raporlar hazırlattırır ve bunları toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.
 • Dernek üyelerini ve dernekten faydalanan ihtiyaç sahibi kişiler ile kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmetlerini anlatan her türlü toplantı, seminer, panel, konferans, temsil (tiyatro), gezi festival, fuar, yarışma, kermes gibi halka açık gösteriler düzenler ve organize eder.
 • Web sayfası kurarak faaliyetlerinin üçüncü kişilere duyurulmasını sağlar.
 • Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için kitap, gazete, broşür, afiş, dergi, albüm gibi her türlü yazılı ve basılı, televizyon programları, interaktif CD’ler, kasetler, VCD veya DVD formatında tanıtım CD’leri gibi sesli-görüntülü yayınları yayımlamak ve yayınlattırmak için faaliyetlerde bulunur.

3• Dernek Üyelerine İlişkin Faaliyetler

 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
 • Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlan-mallarını sağlar.
 • Üyeler arasında dayanışma ve kaynaşmayı artırmak amacıyla lokal, misafirhane, spor tesisi açar ve işletir
 • Gençler için kütüphane ve spor kulüpleri gibi üyelerin yararlanabilecekleri yerler açar.
 • Dernek üyelerinin isteği üzerine her türlü ücretsiz kurslar açar.
 • Dernek üyelerimizi ve mahalle sakinlerini bir araya getirmek amacıyla spor etkinlikleri düzenler, okuma salonları açıp kültürel etkinliklerde bulunur.
 • Dünyada genel kabul görmüş spor dallarında yurt içi ve yurtdışında müsabaka takımları kurar, dernek ve kulüp adına temsil edilir.
 • Dernek aile bireylerinin yararına her türlü faaliyetlerini sürdürmek için dernekler yönetmeliğine uygun her türlü mal ve nakdi bağışları kabul eder.
 • Ülkemiz de ihtiyaç duyulması halinde elinde mevcut olan ekipmanları diğer STK ve ortaöğretim okullarına bağış yaparak hibe eder bu konuda aracılık yapar.
 • Ailelerin milli duygu ve düşünce alanında yetişmesi için seminerler tertip eder.
 • Çeşitli etkinliklerle aile bireylerine yönelik çalışmaları tanıtmak için ulusal ve uluslar arası akademisyenleri davet ederek seminer ve platform çalışmaları yapar.

4 • Teşkilatlanma Faaliyetleri

 • Dernek gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.
 • Derneğin amacı ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.
 • Dernek, Genel Kurul kararı ile yasal çerçevede ve gerekli izinleri almak şartı ile kurulmuş dernek, birlik, platform federasyonlara veya diğer sivil toplum örgütlerine katılır veya kurabilir. Bunun ile ilgili esaslar Genel Kurulca karara bağlanır.
 • Amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur.
 • Yurt içinde ve dışında bulunan bütün insanlarımızla dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek için ilişki kurar.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, yardımlaşma sandığı kurar.
 • Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen tesislerin bir veya bir kaçını kurar ve işletir.
 • Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 • Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.
 • Yasalara aykırı olmamak şartıyla bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanarak bağış kabul edebilir.
 • Amaçlarını gerçekleştirmek için, strateji geliştirme merkezleri, danışmanlık merkezleri, görev dağılımı komisyon başkanlıkları oluşturur, eğitim merkezleri kurmak sağlayabilir, sanal ortamın her türlü kolaylıklarını kullanır.
 • Her meslek grubunun kendi içinde ve tüm mesleklerin ortak sosyal dayanışmasını sağlamak, bu faaliyetler için vakıf, dernek kurmak sosyal ve kültürel kulüpler kurar.
 • Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine yarayacak araçların temini için bu alanlarda faaliyet gösteren ve ileride kurulacak olan resmi ve sivil, yurt içinde ve uluslar arası faaliyet gösteren meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, dernek, kooperatif, birlik ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasaların izin verdiği sınırlar içinde iş birliği yapar, iletişim kurar ve karşılıklı yardımlaşma içinde bulunur.
 • Kuracağı, kuruluşuna yardım yada öncülük edeceği, sandık, fon ve finans kuruluşları eliyle amaçlarını gerçekleştirici tasarruf ve birikimleri sağlamak ve üyelere ve meslek kazananlara, öğrencilere ve yardıma ihtiyacı olanlara hibe ve burs gibi karşılıksız yardımları sağlamak.
 • Dernek amacını gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamaya yönelik her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 • Derneğimiz yurt açabilir, işletebilir, yurtların işletmelerini devredebilir.

5 • Yardım Toplama ve Dağıtma Faaliyetleri

 • Gerekli hukuki izinler alınmak şartıyla yurt içinden ve yurt dışından bağış yardım ve bağış toplar.
 • Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için yardım toplama kanunu ile ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış kabul eder. Gerektiğinde yapılan yardım ve bağışları alır ve dağıtır.
 • Şartlı ve şartsız bağışları kabul eder, bunları bağışlayanın isteğine uygun olarak dağıtır.
 • Taşınır ve taşınmaz yardım ve bağışları alır, Kiralar, Bunları gerektiğinde satarak nakde çevirerek dernek amaçlarına uygun olarak kullanır. Gerektiğinde kiraya verir, gerekirse yap-işlet-devret veya benzeri modeller ile üçüncü kişilere tahsis ederek gelir elde eder.
 • Ulusal ya da uluslar arası insani yardımları yapar ve aracılık eder. Gıda ve yaşam için gerekli herşeyin bankacılığı yaparak ihtiyacı olanlara ulaştırmada aracılık eder.

6 • Kültürel faaliyetler:

 • Sergi ve Fuar Gezileri: Kitap Fuarları, Teknoloji ve Bilişim Fuarları, Resim ve Geleneksel Türk Sanatları Sergileri gibi etkinliklerin takip edilerek gençlerin sanat ve bilim dünyasındaki gelişmeler hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak.
 • Tarihi Mekân ve Müze Gezileri: Medeniyetimizin en önemli eserlerinin yer aldığı mekân ve müzelerin gezilip görülmesi için turlar ayarlamak suretiyle tarih ve kültür bilincinin geliştirmek. (Ankara kalesi, İstanbul ve diğer illere yönelik tanıtım gezi turları, Atatürk müzesi vb.)
 • Doğa Gezileri ve Piknikler: Günü birlik doğa yürüyüşleri ve pikniklerin gerçekleştirilmesiyle açık havada kaynaşma ve beraberlik sağlamak.
 • Kitap Günleri ve Kitap Söyleşiler: Önceden belirlenmiş hikâye, makale ve kitapların okunup üzerinde tartışıldığı etkinliklerle okuma ve yazma alışkanlığını geliştirmek.
 • Tiyatro ve Sinema Günleri: Sinema ve tiyatro gösterimlerinin yanı sıra, çocuk ve gençlerin kendi hazırlayacağı oyunların sahnelenmesiyle medeni cesaretleri artan gençlerin özgüvenlerinin sağlamlaşmasına yardımcı olmak.
 • Yazılı yayınlar: (Kitap, dergi, bülten, broşür, gazete) yapmak. Görsel( tiyatro, film) sesli (band, plak, cd. Vb. ) yayınlar yapmak.

 

7 • Sanatsal faaliyetler:

 • Maket Yapımı,
 • Resim Yapımı,
 • Geleneksel Türk El Sanatları,
 • Ebru, Hat, Tezhip, Ahşap Boyama vb.
 • El becerilerini Geliştirecek Diğer Etkinlikler.

8 • İşbirliği şeklindeki faaliyetler:

 • Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder.
 • Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

Gönüllülerden yararlanma:

 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı faaliyet alanı içinde ve faaliyet alanı dışındaki tüm etkinliklerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonlar kurar. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.
 • Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama vb. masraflarını istendiği takdirde karşılanır.

9 • Diğer Faaliyetler

 • Amaçlarını gerçekleştirebilmek için yazılı, görüntülü ve sesli basından istifade ederek konferans, panel, sempozyum, açık oturum, kurslar, tartışmalı toplantı, vb. etkinlikler yoluyla Dernek amaçları anlatımı ve dernek faaliyetleri tanıtımı için yurtiçi ve yurtdışında etkinliklerde bulunur.
 • Ekonomi ve uluslar arası ilişkiler, Bilim ve teknoloji, Kültür, Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik, Sosyal hizmet ve benzeri, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, araştırma ve incelemeler yaptırmak; Bu amaçla çalışma grupları oluşturmak ve bilimsel katkıların sağlanmasına destek olmak, kurslar açmak, enstitü kurmak, gerekli alanlarda akademiler oluşturmak, inceleme, araştırma sonuçları ile üretilen projeleri Karar vericiler başta olmak üzere kamuoyuna ulaştırmak için platformlar oluşturarak yardımlaşmak,
 • Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sinayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 • Dernek amacına uygun olarak menkul, gayrimenkul veya gayri maddi hakları alabilir. Bunlar üzerinde alım satım ve kiralama gibi her türlü tasarrufta bulunur.
 • Taşınmaz mallar üzerinde her türlü inşaatı yapar veya yaptırır. Bunlar üzerine lehine, aleyhine iştirak hakkı, kira şufa, ipotek, rehin, bedelsiz olarak rehin ve temlikine fekke ve telkine karar verebilir.
 • Ayrıca, Dernek faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için yerli ve yabancı Üniversiteler, Odalar, Birlikler, Kooperatifler, Vakıflar, Dernekler, Mesleki teşekküller ve benzerleri ile doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapar.
 • Amacını gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ve kamusal alanla ilgili mevzuatların anlaşılması ve bilgi paylaşımı konusunda ortak projeler yürütmek,
 • Bilgisayar Kullanımı, belirli gün ve haftalara yönelik etkinlikler, velilere yönelik faaliyetler, Ailelere yönelik faaliyetler, diğer faaliyetler çerçevesinde, derneğin faaliyet alanı içerisindedir.

10 • Çevreyle ilgili faaliyetler:

 • Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici faaliyet alanı içinde ve faaliyet alanı dışında çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.
 • Atık, artık, yakıt ile ekolojik dengeyi bozan havada suda kalıcı özellikler gösteren kirleticiler için kamuoyunun duyarlı kılınması için yetkili mercilerle işbirliği yapmak, bu bağlamda yazılı, görsel yayınlarda bulunmak, seminer ve paneller düzenlemek, sporcularımızın da yaralanabileceği özel orman sahaları kurmak. Kurulmuş olan orman sahalarında spor tesisler ve izcilik kampları kurmak.

11 • Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır, sonuç yazıyla ve e-posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üyelerin bu amaçla tutulacak deftere kaydı yapılır. Derneğin asıl üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Ayrıca onursal üye olmak isteyen kişiler

Onursal Üye Kayıt Formunu doldurup imzalamak suretiyle derneğimize üye olabilirler. Bu kişiler derneğimizin asıl üyelerinin sahip oldukları haklara sahip olmazlar.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların illerdeki üyelik kayıtları ikametgah veya nüfusa kayıtlı oldukları yere göre şubelere aktarılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Doğrudan ya da İl temsilcilerimiz veya kurulan şubelerimiz aracılığıyla onursal üyelerden giriş ve yıllık aidat talep edilmeyecektir.

7- Aidat ücreti dernek yönetim kurulu tarafından alınan kararla asıl üyelerden alınır.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir Eylül ayı içersin de, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8– Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul sonuçları 30 gün içerisinde DERBİS sistemi vasıtasıyla başkanın şifresiyle İl Dernekler Müdürlüğü’ne bildirilir.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurul kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerin verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri içingörevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,

14- Derneğin fesih edilmesi,

15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan

işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu 7 Asıl ve 7 Yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu başkanının görevleri

1- Dernek genel başkanı, genel kurul kararlarını uygular, genel merkez yönetim kuruluna başkanlık yapar. Genel merkez yönetim kurulunun kararlarını uygular. Dernek tüzüğünün kendisine yüklediği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

2- Dernek genel başkanı birden fazla şubenin bulunduğu büyük illerde genel merkez yönetim kurulu kararı ile il şube başkanlarından birini il teşkilat başkanı olarak atar. Bu suretle atanan il teşkilat başkanlarının görev ve yetkileri genel başkanlıkça belirlenir.

3- Genel başkanın yokluğunda; genel başkan yardımcısı kendisine vekâlet eder.

4- Genel başkanlıkta bir boşalma meydana geldiğinde ise, olağan veya olağanüstü genel kurul toplanıncaya kadar başkan yardımcısı, genel başkan sıfatını alır ve onun tüm yetkilerini kullanır. Genel merkez olağan genel kurul toplantı tarihine bir yıldan fazla zaman var ise yönetim kurulu üç ay içerisinde genel kurulu, genel başkanını seçmek amacıyla olağanüstü toplantıya çağırır.

Madde -11: Dernek genel kurulunda seçilen genel merkez yönetim kurulu, genel kurulun kapanışını izleyen gün toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar. Yönetim kurulu üyeleri arasından genel başkanının teklifi ve yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki görevlere birer görevli seçer, bir üyeye birden fazla görev verebilir veya gerektiğinde görevlileri değiştirebilir veya görevden alabilir.

 1. Genel Başkan
 2. Genel Başkan Yardımcısı
 3. Genel Sekreter
 4. Muhasip Üye
 5. Yönetim Kurulu Üyesi
 6. Yönetim Kurulu Üyesi
 7. Yönetim Kurulu Üyesi

Şubelerde, şube başkanı buna benzer bir görevlendirme yapar. .

Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır Toplantılara merkez denetim kurul başkanı, bulunmadığı hallerde denetim kurulundan bir üye davet üzere katılabilir. Bunlar gerektiğinde bir mütalaa ve teklifte bulunabilir. Hukuk müşaviri, genel merkez başkanlar toplantısı ve yönetim kurulu toplantılarına katılır. Ancak denetim kurulu ve hukuk müşaviri oylamaya katılamazlar.

Genel merkez başkanlıklarında görevli yönetim kurulu üyelerinden istifa suretiyle ayrılanların yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine sıradaki yedekten üye çağrılır.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve

Taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13.Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

14.Genel Merkez Yönetim Kurulu oy çokluğu ile illerde il temsilciliği açılmasına karar verir.

15.İstifa sebebi ile boşalacak genel başkan yardımcılığı için dernek yönetim kurulu arasından yeni genel başkan yardımcısı seçilmesi, istifa eden genel başkan yardımcısı yönetimden de istifa etmesi durumunda en fazla yedek üyeden başlamak sureti ile asıl yönetim kurulu üyeliğine davet etmek,yeni katılacak yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yeni genel başkan yardımcısının seçilmesi işlemi gerçekleştirilir.

Dernek İç Denetimi

Madde 12– Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Dernek Borçlanma Usulleri

Madde 13– Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 14-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube ve temsilcilik açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 15– Şube yönetim kurulları, 5 beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulları genel kuruldan sonra şubenin en yetkili organıdır. Bulunduğu yerde derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Kurul bu yetkisini isterse başkana veya başkanla birlikte üyeleri arasından bir kaçına verebilir. Kurul ayrıca gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Şubeyi dernek genel kurulu ve genel merkez yönetim kurulu kararları ile kendi genel kurulunun karar ve direktiflerine, tüzük ve ilgili yasa hükümlerine göre yönetir. Yönetim kurullarında görev alan yetkililerin görev ve sorumlulukları İç çalışma Yönetmeliğinde gösterildiği şekilde yürütülür. Şube başkanı ve denetleme kurulu başkanı genel merkez genel kurulunda delege sıfatı olmadan da oy kullanabilir. Şube üyeleri genel merkez genel kuruluna katılmak için ayrıca her 100 üyeye 1 delege olmak kaydı ilede üyelerden delege seçebilir.

Şube Yönetim Kurullarının Toplantısı Ve Görev Bölümü

Madde 16– Şube Yönetim Kurulları Toplantısı:

 1. Şube yönetim kurulları, genel kurullarında seçilmelerini izleyen hafta içinde şube başkanının başkanlığında ilk toplantısını yaparak gündemindeki konuları görüşüp karara bağlar.
 2. Bu toplantıda şube başkanı yönetim kurulu üyeleri arasında bir görev bölümü yapar.
 3. Yönetim kurulunda üyeler arasında muhasebe ve mutemetlik işlerini yürütecek muhasip üye seçilir. Gerekli hallerde dışardan mali müşavirlik hizmeti alınabilir, hizmetler için ayrıca personel çalıştırılabilir.
 4. Şube yönetim kurulu en az ayda bir toplanır. Gerekli hallerde birden fazla toplanır.

f.Yönetim kurulları başkan ve üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Bu toplantılara şubelerin denetim kurulu başkanları, o bulunmadığı hallerde denetim kurulunun bir üyesinin katılması istenebilir. Denetim kurulunda toplantıya katılan kimse gerekli görüş ve tekliflerde bulunabilir, ancak oylamaya katılamaz.

 1. Şube başkanının yokluğunda kendisine başkan yardımcısı vekalet eder. Şube başkanlığında bir boşalma meydana geldiğinde ise olağan veya olağanüstü genel kurul toplanıp seçimler yapılıncaya kadar başkan yardımcısı şube başkanı sıfatını alır ve onun tüm yetkilerini kullanır.
 2. Dernek genel merkez genel kurulu gerekçesini yönetim kurulunda görüşerek şubeyi fesih edebilir. Fesih edilen şubenin kanuni borçları fesih edilen yönetime aittir. Şube yönetimleri genel merkezin yazılı onayı olmadan borçlanamaz

g.Şubelerin kanuni borçları (vergi, telefon, kira internet ve şahıs ve kurumlardan alınacak borçlar) nın ödenmesinden şube yönetimin borcu sayılıp genel merkez fesih edildikleri takdirde ödemeler de muhatap kabul edilmez.

Yönetim Kurulları İçin Ortak Hükümler

Madde 17– Tüzük’ te yazılı dernek organlarından birine seçilmiş bulunan üyeler, derneğin bu tüzükte yazılı başka organlarında görev alamazlar. Bir üyenin birden fazla organ üyeliğine seçilmeleri halinde, seçilen kişi bu görevden birini tercih eder, diğerlerinden istifa eder Yönetim kurullarında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde seçim tutanaklarındaki sıraya göre yedek üyelerden doldurulur. Ancak üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde bir üyenin başvurması üzerine, mahalli mahkeme, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre vebir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Dernek Gelir Kaynakları

Madde 19-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı Genel Merkez Yönetim kurulunca alınacak kararla belirlenir. Belirlenen bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetler ve projelerden elde edilen kazançlar,

7- Diğer gelirler.

Dernek Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20– Defter tutma esasları; Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. (Değişik son cümle:RG-23/1/2013-28537) (2) Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

(Ek son cümle:RG-23/1/2013-28537)(2) Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Dernek Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21– Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 22- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek – 21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23– Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim.

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 24– Temsilcilik Açma

(1) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

(2) Temsilciler Aile Meclisi Derneği adına basın açıklaması, etkinlik vs. gibi çalışmalarda dernek başkanı bilgisi ve onayını almadan yapamaz.

Madde 25– Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

(1) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

(2) Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(3) Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 26– Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

(1) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

(2) Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

(3) Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

(4) Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe

ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında

“ Âile Meclisi Derneği   ( AİLEMDER )  ” ibaresi kullanılır.

(5) Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

(6) Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

(7) Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

(8) Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 27– Hüküm Eksikliği Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 28– Federasyon üyeliği

Derneğin faaliyet konusuna uygun sosyal alanda kurulan federasyon ve platformlara genel kurul kararı ile üye olur delege belirler

Geçici Madde 29– ilk olağan genel kurula kadar geçici yönetim kurulu aşağıda gibidir. İlk olağan genel kurulda bu hüküm ortadan kalkar

Bu tüzük 29(yirmidokuz) maddeden ve bir geçici madde den ibarettir.

 

GÖREV VE ÜNVANI ADI VE SOYADI

GENEL BAŞKAN Leyla TAŞ

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI Talip IŞIK

GENEL SEKRETER Hanım Nurcan DEMİREL

MUHASİP ÜYE Talip KIZILCA

ÜYE Mustafa YAZAR

ÜYE Semra AKOĞLU

ÜYE Murat Saadettin GÜNEN